วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556

ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ

ย้ายไปที่ http://sobku123.blogspot.com/  แล้วครับ

คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม

ย้ายไปที่ http://sobku123.blogspot.com/  แล้วครับ

ข้อสอบวิชาการพัฒนาหลักสูตร

ย้ายไปที่ http://sobku123.blogspot.com/  แล้วครับ

ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

ย้ายไปที่ http://sobku123.blogspot.com/  แล้วครับ

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉ2 2545

ย้ายไปที่ http://sobku123.blogspot.com/  แล้วครับ

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉ2 2545

ย้ายไปที่ http://sobku123.blogspot.com/  แล้วครับ

ข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ย้ายไปที่ http://sobku123.blogspot.com/  แล้วครับ